Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRF +0°+12°C / -5°-20°C - LCRF-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRF +0°+12°C / -5°-20°C - LCRF-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ BLCRF +2°+11°C / -18°-26°C - BLCRF-425 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ BLCRF +2°+11°C / -18°-26°C - BLCRF-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ BLCRF +2°+11°C / -18°-26°C - BLCRF-320 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ BLCRF +2°+11°C / -18°-26°C - BLCRF-290 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-570 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-500 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-350 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-200 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCSDF -40° Đến -60°C - LCSDF-420 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCSDF -40° Đến -60°C - LCSDF-390 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCSDF -40° Đến -60°C - LCSDF-320 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCSDF -40° Đến -60°C - LCSDF-220 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCSDF -40° Đến -60°C - LCSDF-120 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCDF -20° Đến -45°C - LCDF-420 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCDF -20° Đến -45°C - LCDF-390 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCDF -20° Đến -45°C - LCDF-320 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCDF -20° Đến -45°C - LCDF-220 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LCDF -20° Đến -45°C - LCDF-120 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-350 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-290 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-205 - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang