Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-165 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông BLCF -16° Đến -25°C - BLCF-130 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULF -60° Đến -86°C - ULF-660 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULF -60° Đến -86°C - ULF-550 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULF -60° Đến -86°C - ULF-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULF -60° Đến -86°C - ULF-240 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULF -60° Đến -86°C - ULF-120 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông PDF -25° Đến -40°C - PDF-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông PDF -25° Đến -40°C - PDF-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông PDF -25° Đến -40°C - PDF-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông PDF -25° Đến -40°C - PDF-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông PDF -25° Đến -40°C - PDF-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-925 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LDF -15° Đến -30°C - LDF-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-925 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông LF -5° Đến -20° Hoặc -25°C - LF-140 - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang