Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-260 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-225 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-220 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-190 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-150 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-105 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu BLF -5° Đến -25°C - BLF-70 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu Cửa Kính LFG -5° Đến -20°C - LFG-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu Cửa Kính LFG -5° Đến -20°C - LFG-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu Cửa Kính LFG -5° Đến -20°C - LFG-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Sâu Cửa Kính LFG -5° Đến -20° C - LFG-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Loại Đứng BLFG -5° Đến -25° C - BLFG-640 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Loại Đứng BLFG -5° Đến -25° C - BLFG-380 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông Loại Đứng BLFG -5° Đến -25° C - BLFG-140 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-2100 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-1365 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-1160 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-925 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-625 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-530 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-440 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-370 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBRS-270 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-2100 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-1365 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-1160 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-925 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-625 PRO - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang