Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ 2 Nhiệt Độ LCRR +2°+10°C / +6°+15°C - LCRR-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-570 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-500 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-350 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Đông ULCF -60° Đến -86°C - ULCF-200 - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang