Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758
 
Các loại giấy lọc cellulose của Whatman được sản xuất từ sợi bông (cotton) chất lượng cao, đã được xử lý để đạt đến hàm lượng alpha cellulose tối thiểu là 98%. Các loại giấy lọc cellulose này được dùng cho việc lọc thông thường và khả năng giữ hạt giảm xuống còn 2,5 µm. Whatman đưa ra một sự lựa chọn rộng trong các kết hợp giữa khả năng giữ lại và tốc độ chảy để phù hợp với nhiều ứng dụng của phòng TN.
 
Các nhóm giấy lọc cellulose khác nhau làm tăng độ tinh khiết, độ cứng và khả năng chống chịu hóa chất.
 
Bảng chọn - Các bộ lọc cellulose   : Nguyên tố vết – Giá trị đặc trưng (μg/g giấy) 
Số 1 42 542 Số 1 42 542
Aluminum < 0.5 2 1 Iron 5 6 3
Antimony < 0.02 < 0.02 < 0.02 Lead 0.3 0.2 0.1
Arsenic < 0.02 < 0.02 < 0.02 Magnesium 7 1.8 0.7
Barium < 1 < 1 < 1 Manganese 0.06 0.05 0.05
Boron 1 1 2 Mercury < 0.005 < 0.005 < 0.005
Bromine 1 1 1 Nitrogen 23 12 260
Calcium 185 13 8 Potassium 3 1.5 0.6
Chlorine 130 80 55 Silicon 20 < 2 < 2
Chromium 0.3 0.3 0.7 Sodium 160 33 8
Copper 1.2 0.3 0.2 Sulfur 15 < 5 < 2
Fluorine 0.1 0.2 0.3 Zinc 2.4 0.6 0.3