Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Máy Đồng Hóa "T 18 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 10 basic / standard" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "Tube Drive control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 10" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 6" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 3D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 2D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VORTEX 4 basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "VORTEX 1" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang