Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

CATEGORY

Ceti Max III Trinocular Compound Microscopes - MEDLINE

detail

Ceti Max III Binocular Compound Microscopes - MEDLINE

detail

Ceti Digi Max II Trinocular Compound Microscope - MEDLINE

detail

Ceti Digi Max II Binocular Compound Microscope

detail