Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-2XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-2000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-20MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-2XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-2000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv SL-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv SL-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L8-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang