Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Pipettor một kênh dòng Pipet Lite - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor đa kênh dòng Pipet Lite - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor đa kênh thay đổi khoảng cách dòng Pipet Lite - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor điện tử một kênh dòng E4 XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor điện tử đa kênh dòng E4 XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor điện tử đa kênh thay đổi khoảng cách dòng E4 XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor hút thể tích dòng Pos-D - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor lặp lại có thể điều chỉnh - METTLER TOLEDO

Chi tiết